Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

a promo2021.hu, az a4c.hu és a promociok.a4c.hu oldalakon megadott személyes adatokra vonatkozóan

Személyes adatkezelésre a honlapokon található regisztrációs űrlapon keresztül megadott adatok tekintetében kerül sor.

Az alábbi adatokat kezeljük kiemelten: Vezetéknév, Keresztnév, Cégnév, E-mail cím.

Az adatokat azért kezeljük, hogy hírlevelet tudjunk küldeni valamint a proMO2021 online videointerjú-sorozattal és a proMO szakmai sorozat jövőbeli alakulásával kapcsolatban visszajelzést, tájékoztatást tudjunk adni.

Ha esetleg időközben meggondolja magát és nem szeretne tőlünk visszajelzést, tájékoztatást, hírlevelet kapni, bármikor írhat nekünk a contact@a4c.hu címre és akkor mi töröljük az adatokat a rendszerből és nem küldünk visszajelzést Önnek vagy a küldött emailek láblécében elérhető Leiratkozási linkkel bármikor leiratkozhat email értesítéseinkről.

Adatait csak a fenti célok érdekében használjuk, másoknak nem adjuk át.

A több mint 20 éve működő A4C Marketing Kft. szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Részletes adatkezelési információk és szabályok:

A jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon az Adatkezelő által követett adatkezelési gyakorlatról. Jelen Tájékoztató a promo2021.hu, az a4c.hu és a promociok.a4c.hu weboldalakon mindenkor elérhető.

A promo2021.hu, az a4c.hu és a promociok.a4c.hu oldalakon – a továbbiakban: Weboldalakon – Regisztrálók, adataik megadásával és a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az A4C munkatársai számukra az aktuális híreikről, témáikról, szakmai anyagaikról hírlevelet küldjenek, valamint a proMO2021 online videointerjú-sorozattal kapcsolatban és a jövőbeli proMO szakmai sorozattal kapcsolatban visszajelzést, tájékoztatást adjanak.

A Weboldalakon a Regisztráló saját adatai megadásával regisztrálhat, a személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Regisztráló tartozik felelősséggel.

Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Adatkezelő nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

A jelen Tájékoztatóban használt kifejezéseket az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) és az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, ( a  továbbiakban: Info tv.) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

1., Adatkezelő és az adatfeldolgozók

A Regisztrálók hozzájárulása alapján a Regisztrálók személyes adatait a jelen Tájékoztató és az Info tv. valamint a vonatkozó nemzetközi, európai uniós és egyéb hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a jelen tájékoztatóban meghatározott célból az alábbi Adatkezelő kezeli:

A4C Marketing Kft.

Székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 2.

Postai cím: 1461 Budapest 94. Pf.71.

E-mail cím: contact@a4c.hu

Adószáma: 12328451-2-43

Az Adatkezelő honlapja: a4c.hu

Az Adatkezelő elkötelezett a Regisztrálók személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja a Regisztrálók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Weboldalak bármely tartalmi elemét, elnevezését, megjelenését, tartalmát, tematikáját, működését, bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsa, ha a változtatások az itt felsorolt adatkezelések célját, és az adatkezelési hozzájárulást nem érintik.

Az Adatkezelő a kezelt adatok tárolási, feldolgozási feladatainak lebonyolításához adatfeldolgozót vesz igénybe.

Az Adatfeldolgozók:

 • Az adatokat a Mailchimp online marketing platformon keresztül gyűjtjük, melyet a The Rocket Science Group LLC. kezel.

The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp

Attn. Privacy Officer

privacy@mailchimp.com

675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000

Atlanta, GA 30308 USA

A Regisztráló amennyiben feliratkozik és a Weboldalakon a megadott személyes adatok kezelésére vonatkozóan a négyzetbe „pipát” helyez el, tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő által a Weboldalakon keresztül adatai a Mailchimp rendszerébe kerülnek, akinek mint adatfeldolgozónak ezáltal továbbításra kerülnek a regisztráló személyes adatai.

Az Adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

név, e-mail, cím, cégnév.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Mailchimp Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljukra adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.

Az Adatkezelő megköveteli az Adatfeldolgozóktól, hogy az adatkezelés megfelelő szintű biztonságát nyújtsák, és az adatokat kizárólag az adattovábbítás során meghatározott célból kezeljék.

2., Adatkezelés célja

Az Adatkezelő hírlevélküldés céljából, valamint a proMO2021 videóinterjú-sorozattal kapcsolatos információk megküldése céljából valamint a proMO szakmai sorozat jövőbeli alakulásával kapcsolatos információk megküldése céljából tárolja, illetve kezeli a regisztráló adatait.

A megadott személyes adatok 3. személy részére nem kerülnek átadásra.

Amennyiben személyes adatoknak a jelen tájékoztatóban meghatározott célon kívüli kezelése válik szükségessé, ahhoz az Adatkezelő minden esetben kéri a Regisztrálók hozzájárulását, előzetes tájékoztatást adva az adatkezelés új céljáról.

3., A kezelt adatok köre és az adatok forrása

A kapcsolati űrlap kitöltés során megadott/megadható adatok:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Cégnév
 • Email cím

A Google Analytics külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az Adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.
Az Adatkezelő eltárolja és kezeli a Regisztrálók Weboldalakkal kapcsolatos aktivitását is.

 • Az oldallátogatással, böngészéssel kapcsolatos adatok:

oldal látogatás időpontja, használt böngésző típusa, keresés esetén a keresett kulcsszó, regisztráció időpontja, böngészés/regisztráció alkalmával használt IP-cím, utolsó módosítás dátuma, utolsó belépés dátuma

Az adatok forrása:

Az adatok a Weboldalakon található űrlap kitöltése útján kerülnek megadásra, illetve a böngészéssel kapcsolatos adatokat a weboldalak szervere gyűjti be.

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

4., Adatkezelés jogalapja

Az Info törvény 5. § (1) a) szerint, az érintett (Regisztráló) hozzájárulása alapján.

A Regisztráló önkéntes, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tett hozzájárulásának kell tekinteni, ha a kapcsolati űrlap kitöltése során a Regisztráló az űrlap kitöltését követően a „Regisztrálok” gombra klikkel, illetve ha a megadott személyes adatok kezelésére vonatkozóan a négyzetbe „pipát” helyez el.

5., Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a regisztrálók személyes adatait mindaddig kezeli, amíg az adatkezelés célja megszűnik, vagy a Regisztráló a megadott hozzájárulását vissza nem vonja.

Az adatkezelés maximális határideje 5 év. Az 5 év lejárta után, amennyiben a Regisztráló nem kéri adatainak törlését, akkor automatikusan meghosszabbításra kerül az adatkezelés időtartama újabb 5 évre.

6., Tájékoztatás az adatbiztonságról

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók gondoskodnak a kezelt adatok biztonságáról, és minden ésszerű és szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a Regisztráló által megadott személyes adatok védelemben részesüljenek, különösen a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben.

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók informatikai rendszerei és hálózata egyaránt védett a vírusok, a betörések ellen továbbá szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal ellátott.

7., Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait a GDPR és az Info törvény tartalmazza.

A Regisztráló a kezelt személyes adataival kapcsolatban

 • tájékoztatást kérhet
 • kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását
 • lemondhatja hozzájárulását és kérheti adatai törlését
 • kérheti az adatkezelés korlátozását
 • élhet adathordozási jogával
 • tiltakozhat az adatkezeléssel szemben

A Regisztráló korlátozás és indokolás nélkül az A4C Marketing (1461 Budapest 94. Pf.71.) postacímére küldött nyilatkozattal, vagy a contact@a4c.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben küldött kérelemmel élhet a jogszabályok által biztosított jogaival.

A Regisztráló tudomásul veszi, hogy amennyiben adatai törlését kérte, úgy azt követően az Adatkezelő már nem küld visszajelzést a Regisztráló által korábban leírt témában

Az Adatkezelő a hozzá beérkező a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül a kérelmet megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A Regisztráló jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

A Regisztráló tiltakozhat személyes adatainak kezelése, illetve az azok felhasználásával készített profilalkotás ellen. A Regisztráló jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ha a Regisztráló az adatkezelő válaszában leírtakkal nem ért egyet, illetve az Adatkezelő a 30 napos határidőt elmulasztja, a Regisztráló – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül, észrevételével az Adatkezelőhöz fordulhat, továbbá az érintett tartózkodási helye vagy az adatkezelő székhelye szerinti illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal. (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: + 36 1 391-1400, www.naih.hu.)

8., Az Adatkezelési Tájékoztató módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakat módosítsa. Módosítás esetén az Adatkezelő a Regisztrálókat e-mailben előzetesen tájékoztatja és ezzel egyidejűleg a Weboldalakon a tájékoztató hatályos változatát közzé teszi. A módosításról szóló tájékoztatást követően, a Regisztráló személyes adatainak további kezelése ellen a módosítások hatályba lépése előtt tiltakozhat és személyes adatainak törlését kezdeményezheti a fent leírt módon.

9., A Cookie-k(sütik) használata

9.1. Mik azok a cookie-k?

A cookie-k (sütik) olyan kisméretű szövegfájlok, amelyeket a felhasználó által felkeresett weboldalak helyeznek el a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén (okostelefon, tablet, stb.). A cookie-kat széles körben alkalmazzák a webhelyek működésének elősegítéséhez, a felhasználói élmény növeléséhez, és ahhoz, hogy a webhelyek tulajdonosai számára adatokat gyűjtsenek.

9.2. A cookie-k felhasználása

A cookie-k segítségével gyűjtött adatok alapján elemezzük, hogy a Felhasználó/Látogató miként használja webhelyeinket. A cookie-k által begyűjtött adatokat nem használjuk fel arra, hogy Felhasználót beazonosítsuk, vagy arra, hogy e-mailben vagy postai úton a Felhasználónak reklámanyagokat küldjünk.

Az általunk használt cookie-k tartalmazhatják a Felhasználó online szokásaira és preferenciáira vonatkozó adatokat, és így lehetővé teszik azt, hogy később személyre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg a böngészés során.

A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé a felhasználóink számára, valamint aktivitásra buzdítsuk őket a jövőbeni A4C-s szakmai tartalmakkal, promóciókkal, egyéb aktivitásokkal és a proMO szakmai sorozattal kapcsolatban.

9.3. A cookie-k engedélyezése és letiltása

A Felhasználó, a honlapon tett látogatása során, a weboldal nyitó oldalának alján felugró ELFOGADOM gombra kattintásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy egy vagy több sütit (cookie) – egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldjön a weboldal a felhasználó számítógépére, így ezáltal annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.

A Felhasználók beállíthatják a készülékeiket úgy, hogy azok az összes cookie-t fogadják vagy az összes cookie-t elutasítsák, illetve arra, hogy értesítsék a felhasználót egy cookie érkezésekor. A cookie-k letiltása esetén az adott Felhasználó számára nem tudunk személyre szabott szolgáltatásokat nyújtani, és emiatt előfordulhat, hogy a Felhasználó nem tudja kihasználni a weboldal minden előnyét.

Ha a Felhasználó egyáltalán nem kíván cookie-kat fogadni, vagy ha bizonyos cookie-kat szeretne letiltani, kérjük igény szerint módosítsa a böngésző beállításait.

Ha úgy dönt, hogy szeretné törölni a böngészőjében elhelyezett cookie-kat, akkor a három legnagyobb böngésző esetén az alábbi módon tudja ezt megtenni.

9.3.1. Cookie törlése Google Chrome böngészőben

Böngészője címsorába üsse be ezt a címet: chrome://settings/siteData Ezzel eljut a böngészőben tárolt cookiek megtekintéséhez. A megjelenő listában kattintson a kis kuka ikonra a törölni kívánt cookie-k mellett.

9.3.2. Cookie törlése Mozilla Firefox böngészőben

Böngészője címsorába üsse be ezt a címet: about:preferences#privacy Ezzel eljut a böngészője adatvédelmi beállításaihoz. Itt görgessen le a “Sütik és oldaladatok” részhez, majd kattintson az “Adatok kezelése” gombra. A megjelenő listából válassza ki a törölni kívánt cookie-kat majd kattintson a “Kijelölt eltávolítása” gombra.

9.3.3. Cookie törlése Microsoft Internet Explorer böngészőben

A böngésző jobb oldalán kattintson a fogaskerék ikonra, a lenyíló menüből válassza a “Biztonság” menüt, majd a megjelenő opciók közül válassza a “Böngészési előzmények törlése” lehetőséget. Az így megjelenő ablakban jelölje ki a “Cookie-k és webhelyadatok” négyzetet és az ablak alján kattintson “Törlés” gombra.

9.3.4. Cookie törlése egyéb böngészőben

Az itt nem felsorolt böngészők esetében, a böngészők súgó részében megtalálhatja a módszert. A böngészőprogram menüsorában található „Segítség/Súgó/Beállítások” funkció tájékoztatást ad arról, hogy az egyes böngészőben hogyan lehet letiltani a sütiket, hogyan fogadjon el új sütiket, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb sütiket.

9.4. A sütikről részletesen:

A sütiket a weboldal látogatása esetén küldi el a weboldal a Felhasználó számítógépére, ezekben csak az adott oldal meglátogatásának tényét és idejét, a felhasználó böngészőjének típusát, az oldalon eltöltött időt és az oldalak közötti váltást tárolja az üzemeltető, más információk és adatok tárolására nem kerül sor.

Az elküldött sütik felhasználása a következő: a külső szolgáltatók (Google, Facebook) ezen sütik segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a webhelyen és ez alapján a későbbiekben hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználó számára.

Weboldalukon az alábbi sütiket használjuk:

9.4.1. A weboldal működéséhez szükséges sütik

A kifejezetten a weboldal működéséhez szükséges sütik és/vagy technológiák a weboldal megfelelően működéséhez lényegesek. Beállíthatja a böngészőjét, hogy blokkolja a sütiket, viszont ebben az esetben a weboldal bizonyos részei nem fognak helyesen működni.

A sütik megőrzési ideje:

Cookie elfogadás ténye – 1 év

A munkamenettel kapcsolatos cookie – a belépés ideje és hossza – max. 6 óra

9.4.2. Elemző sütik

Weboldalunk, webanalatikai mérésére a Google Analytics, webelemző szolgáltatását használjuk. A Google Analytics sütik használatával működik, olyan szövegfájlokkal, amelyek a felhasználó számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik weblapunk használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a weblap felhasználó által történő használatát rögzítő információk rendszerint a Google szerverére kerülnek és ott is tárolódnak.

A Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje a weboldal felhasználó által történő használatát és az oldalaktivitásról jelentéseket állítson elő valamint további szolgáltatásokat nyújtson a weboldal működtetőjének a weboldalhasználatával kapcsolatban. A Google Analytics keretén belül a felhasználó böngészőjéről átküldött IP-címet nem kombinálják más Google-adatokkal. A sütik tárolását a felhasználó megakadályozhatja böngészőjének megfelelő beállításával.

A sütik megőrzési ideje:

Google Analytics cookie a látogatott oldalakról – maximum 365 nap

9.4.3. Reklámhoz szükséges sütik

Google AdWords remarketing: A Google ezen sütik segítségével tárolja, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a webhelyén, és ennek alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználó számára, külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein.

A Google által használt sütikről bővebb információt itt olvashat: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

A sütik megőrzési ideje:

Google Remarketing cookie a látogatott oldalakról – maximum 365 nap

9.4.4. Facebook Pixel remarketing:

A weboldal ún. Facebook-képpont kódot használ. A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapunkon jelentés készül a konverziókról, célközönségeket állíthatunk össze, és részletes elemzési adatokat kapunk arról, hogy az emberek hogyan használják a honlapunkat.